Дэмжигч болох

Дэмжигч болохын тулд дараах шаардлагуудыг хангасан байна.

  • Та манай байгууллагын Туйлын болон хэлтийн зорилгыг хүлээн зөвшөөрсөн байх
  • Сургалт болон хэлэлцүүлэгт 3 аас доошгүй удаа хамрагдсан байх
  • Байгууллагын гишүүнчлэлийн анкет бөглөн бүртгүүлсэн байх
  • Гишүүнчлэлийн хураамжийн төлбөрийг төлсөн байх