Судалгаанууд

Судалгаа

“Монгол улсын үндсэн хуулийн үзэл баримтлалыг системийн загвараар шинжилж, дүрслэх нь” судалгаа

Хууль
Монгол улсын Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэх нийгмийн тогтолцоонд системийн шинжилгээ хийх замаар нийгэмд гажуудал үүсгэж буй суурь шалтгаануудыг тодорхойлж, Үндсэн хуулиар тодорхойлсон зорилгыг хэрэгжүүлэх чадвартай нийгмийн тогтолцооны тухай олон нийтийн ойлголтыг нэгтгэхэд дөхөм болохуйц загварын дүрслэл боловсруулах.
0 өдөрДуусах хугацаа
0Судлаач
ДууссанСудалгааны явц
NoneСанхүүжилт
Хууль

“Монгол улсын үндсэн хуулийн үзэл баримтлалыг системийн загвараар шинжилж, дүрслэх нь” судалгаа

Монгол улсын Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэх нийгмийн тогтолцоонд системийн шинжилгээ хийх замаар нийгэмд гажуудал үүсгэж буй суурь шалтгаануудыг тодорхойлж, Үндсэн хуулиар тодорхойлсон зорилгыг хэрэгжүүлэх чадвартай нийгмийн тогтолцооны тухай олон нийтийн ойлголтыг нэгтгэхэд дөхөм болохуйц загварын дүрслэл боловсруулах.
35сая
Улс төр

Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлд заасан иргэний эрхийн хэмжүүр үзүүлэлт боловсруулах нь

Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлд заасан иргэний эрхүүдийн хэмжүүр үзүүлэлт боловсруулах.
35сая