Үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаатай танилцах

Эвэнт

Jul

09
Танхимын хэлэлцүүлэг

Үндсэн хуулийн 16-р зүйлд заасан эрхийн хэмжүүр боловсруулах нь

ЗСДС ТББ нь 2020 оны үйл ажиллагааныхаа хүрээнд 8 судалгааг хийж дуусгахаар төлөвлөсөн. Судалгааны ажлын явцын хэлэлцүүлгийг бид тухай бүрт нь хийж байна. Энэ удаа "Монгол улсын Үндсэн хуулийн 16-р зүйлд заасан эрхийн хэмжүүр боловсруулах нь" судалгааны ажлын явцын хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах гэж байна.
at 2.00 p.m. - 5.00 p.m. Colorado Business Center
Үнэ: ₮0.00 Хүсэлт гаргах